search
top

W co wierzą polscy Rodzimowiercy: wyniki ankiety 2016

Środowisko Rodzimowiercze niemalże od samego początku swojego istnienia jawiło się jako na swój sposób niejednorodne, a owa niejednorodność zdawała się w pewnym momencie jeszcze postępować. Dziś możemy już mówić co prawda o okresie swoistej konsolidacji, ale – jak się wydaje – głównie na stopie przynależności, gdyż wyniki przeprowadzonej przez nas ankiety pokazują, że o jakiejkolwiek jednorodności poglądów, a nawet założeń doktrynalnych nie może być mowy.  Z jednej strony właśnie taki stan przedstawia się jako pożądany, gwarantujący Rodzimowiercom „wolność”, w odróżnieniu od zdogmatyzowanych monoteizmów; z drugiej – nietrudno zauważyć, że takie podejście czyni Rodzimowierstwo bardzo luźnym strukturalnie amalgamatem wielu filozofii i założeń teologicznych zaledwie oscylujących wokół pewnego wspólnego rdzenia. Jednakże, i to ostatnie nie jest takie oczywiste, jako że Rodzimowiercy różnią się między sobą nawet sposobem postrzegania Bogów, co rodzi pytania o faktyczną istotę współczesnej Rodzimej Wiary. Przeprowadzona przez nas ankieta była próbą zbadania jak faktycznie mają się rzeczy w tym, skądinąd niszowym i niewielkim, środowisku. W roku 2016 funkcjonuje wiele lokalnych gromad, a także związki wyznaniowe. Podejmowane są inicjatywy, które Rodzimowierców łączą w pracy na rzec wspólnego dobra. Tożsamość współczesnego Rodzimowiercy stara się budować na elementach, które łączą – pomijając te, które dzielą. Dzięki takiemu podejściu możliwe było zaistnienie choćby Konfederacji Rodzimowierczej skupiającej gromady o różnych (choć zbliżonych) zapatrywaniach na Rodzimą Wiarę Słowiańską czy kolejne edycje Zjazdów i Wieców Rodzimowierczych (IV w tym roku). A jednak poglądy Rodzimowierców różnią się one nie tylko w zależności od gromady, ale i osoby. Ktoś powie – przecież 1000 lat temu było podobnie, wszak kult nie był jednolity i wyglądał inaczej na Połabiu, a inaczej na Rusi. Ale czy aby na pewno potomków Lecha, Czecha i Rusa różniło, tak jak dziś, radykalnie odmienne podejście chociażby do kwestii tego, czy Bogowie w ogóle są? Naszą ankietę podzieliliśmy na dwie sekcje, z czego pierwsza – właściwa – składa się z trzech części zawierających pytania dotyczące spraw związanych z trzema światami. A więc z Bogami, Ludźmi i Przodkami. W drugiej sekcji znalazły się informacje statystyczne. Badanie trwało dwa tygodnie i objęło swym zasięgiem 232 osoby. Znakomita większość pytań była pytaniami zamkniętymi, ale w niektórych przypadkach dopuszczającymi wpisanie odpowiedzi własnej jako „Inne”. ANALIZA WYNIKÓW – CZĘŚĆ PIERWSZA: BOGOWIE W pierwszej części zadaliśmy respondentom szereg pytań dotyczących najbardziej podstawowej kwestii dotyczącej Rodzimej Wiary: Bogów, sposobu ich postrzegania i osobistego stosunku do nich. Odpowiedzi na pierwsze pytanie wyznaczają dość interesującą, ale raczej mało budującą (w naszej opinii) linię podziału. Otóż blisko połowa (48,7%) respondentów stwierdziła, że Bogowie to dla nich zaledwie upostaciowienie sił Przyrody. Oczywiście należy... read more

Święto Stado – okiem rodzimokulturowca

Od redakcji: prezentujemy relację ze Święta Stado zorganizowanego przez Konfederację Rodzimowierczą 21 maja 2016 roku w grodzisku Owidz. Autorem relacji jest Kamil Gorzka, doktorant na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i rodzimokulturowiec. Było to jego drugie święto Rodzimowiercze. Starosłowiański kult płodności – relacja z pierwszego Święta Stado w Grodzisku Owidz              Ostatnimi czasy dostrzegamy mocno przejawiające się i żywo poruszane zainteresowanie kulturą praprzodków zamieszkujących niegdyś polskie ziemie. Kultura słowiańska, albo lepiej prasłowiańska, kultura dawnych Słowian wybiegała daleko poza chrystianizację tych ziem na przełomie X i XI wieku, a jej przejawy można było dostrzegać jeszcze wiele wieków po niej. Przejawiała się przede wszystkim w rozmaitych komponentach kompleksu kulturowego takich jak: symbole, mity, rytuały, obyczaje, światopogląd, czyli te o charakterze duchowym oraz w nośnikach fizycznych. Szczególne znaczenie dla podtrzymania tej tradycji ma folklor oraz poezja i literatura (bajki, legendy) ludowa, a także przekazy ustne. W myśl tego w dniach od 20 do 22 maja, za sprawą Konfederacji Rodzimowierczej zrzeszającej niektóre polskie wspólnoty rodzimowiercze, po raz pierwszy podjęto obchody Święta Stado. Wedle zainteresowanych Święto Stado jest jednym z pierwszym zanotowanych dawnych świąt Słowian w polskich kronikach, a szczególnie u Jana Długosza. Jak twierdzą, zostaje ono przywrócone po blisko pięciuset latach i od tej chwili zapisuje się w kalendarzu rodzimych obchodów jako ogólnopolskie święto rodzimowiercze. Miejscem wydarzenia było pomorskie, niezwykle klimatyczne Grodzisko Owidz, usytuowane nieopodal Starogardu Gdańskiego. Grodzisko Owidz jest rekonstrukcją dawnego, bo XI-wiecznego grodu i chałup słowiańskich. Gród znajduje się na wzgórzu przy rzece o nazwie Wierzyca. Jak świadczą zapiski historyczne i tablice informacyjne usytuowane na jego terenie, został postawiony za czasów Bolesława Chrobrego, celem umacniania pozycji króla nad Pomorzem. Zniszczony natomiast najprawdopodobniej przez Władysława Hermana około 1090 roku, starającego się tłumić bunty wśród Pomorzan. Grodzisko służyło bowiem celom militarnym, ale też i mieszkalnym. Stąd rekonstrukcja obejmuje bramę wejściową, drewnianą palisadę, wieże bramną, wieżę ostatniej obrony i wieżę obserwacyjną (które w rzeczywistości były zapewne większe), chałupy kryte strzechą oraz półziemianki (których w rzeczywistości było więcej, niż zrekonstruowanych). Pośrodku zaś pozostał niezabudowany obszar zwany majdanem, przy którym odbywały się miejscowe wiece, narady i spotkania dotyczących ważnych kwestii w blasku ogniska. Wiernie oddana rekonstrukcja stanowi nie lada gratkę dla odwiedzających grodzisko, a przede wszystkim dla zaangażowanych w podtrzymywanie dawnych tradycji i kultury. Oprócz typowych rekonstrukcji w ramach infrastruktury, na podgrodziu znajdują się turystyczne zabudowania, takie jak restauracja, sklep z pamiątkami, plac zabaw etc.             Co do samych obchodów Święta Stado, jego nieoficjalna część – dla zapisanych wcześniej rodzimowierców i rodzimokulturowców – rozpoczęła się w piątek od rozlokowania namiotów... read more

Ankieta Rodzimowiercza 2016

Rodzimowierstwo to religia, która przechodzi dynamiczne zmiany jak i rozwój, choć oczywiście w dość ograniczonej skali. Pośród jej wyznawców ścierają się różne koncepcje teologiczne, pojawiają się nowe interpretacje, z których część na stałe wchodzi do pewnego kanonu. Niemniej jednak, o ile podstawowe założenia zwykle podzielane są przez większość społeczności, tak wiele jest też przez nią odrzucanych. Do tego dochodzi podział biegnący po linii politycznego równika oraz inne mikro i makro podziały. W związku z obecną sytuacją Rodzimowierstwa (powstanie i dynamiczny rozwój tzw. Konfederacji Rodzimowierczej, pojawianie się nowych i znikanie starych wspólnot, nowe inicjatywy i koncepcje, pogłębiające się podziały wspólnotowe) postanowiliśmy zbadać obecne w środowisku trendy. Narzędziem badawczym jest prosta ankieta, natomiast samo badanie ma mieć w zamierzeniu raczej luźny i niezobowiązujący charakter. Warto jednak sprawdzić, choćby w pobieżny sposób, kim właściwie jest Rodzimowierca w roku 2016: jak zapatruje się na podstawowe i bardziej zaawansowane założenia Rodzimowierstwa (a w rezultacie – jakie one właściwie są pod względem popularności), czy i jak często bierze udział w świętach i jakie ma zapatrywania polityczne. Odpowiedzi są oczywiście całkowicie anonimowe i nie zamierzamy na ich podstawie tworzyć żadnego wyimaginowanego obrazu Rodzimej Wiary w Polsce, a jedynie sprawdzić popularność określonych trendów i postaw. Dlatego zachęcamy gorąco do udziału i przesyłania kwestionariusza jak najszerszej liczbie osób. Link do ankiety:... read more

top
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.