Deklaracja Rodzimowierczej Tradycji

W dniu 29 I 2018 sześć gromad rodzimowierczych (w tym dwie stanowiące oddziały ZW Rodzima Wiara) uchwaliły deklarację w zakresie podstaw rodzimej wiary Słowian. Lista poparcia jest otwarta. Treść deklaracji poniżej:

„W gronie kilku rodzimowierczych gromad zdefiniowaliśmy podstawowe założenia i wartości rodzimowierstwa. Efektem tych przemyśleń jest prezentowany poniżej tekst. Naszym celem jest zdefiniowanie jednolitych założeń naszej wiary
i stworzenie pewnej ideologiczno-teoligicznej wizytówki dla osób, które dopiero zapoznają się z rodzimowierstwem. Podpisało się pod tym do tej pory sześć Gromad, które zgadzają się z tymi punktami. Lista jest cały czas otwarta i jeśli ktoś uważa, że byłby w stanie te założenia przyjąć jako swoje, to zapraszamy również do współudziału.

Założenia Rodzimowierczej Tradycji

1. Kontynuacja przedchrześcijańskiej tradycji
Rodzimowierstwo jest kontynuacją religii wyznawanej przez Słowian przed przyjęciem chrześcijaństwa. Ta tradycja stanowi fundament na którym opierają się współczesne
wierzenia. Elementy dodatkowe, spopularyzowane współcześnie lub zaczerpnięte z ludowego folkloru mogą być adoptowane, o ile nie stoją w sprzeczności z tą pradawną tradycją oraz są zgodne
z jej duchem.

2. Wielobóstwo
Bogowie są odrębnymi, świadomymi, osobowymi, nadprzyrodzonymi bytami. Jest ich wielu
i są od siebie niezależni. Bogowie są immamentni, swoją esencją przenikają świat
przyrodzony. Poszczególni Bogowie nie są hipostazami bóstwa najwyższego. Źródłem panteonu
jest wyłącznie przedchrześcijańska tradycja. Poza Bogami rodzimowierstwo uznaje istnienie
innych, większych i pomniejszych istot duchowych. Pomimo uznania przez rodzimowierstwo hierarchii bytów duchowych, rodzimowierstwo nie jest animizmem, rzeczy nieożywione nie posiadają ducha.

3. Unikanie monolatrii
Oddawanie czci wyłącznie jednemu bóstwu z całkowitym pominięciem pozostałych nie powinno
mieć miejsca w rodzimowierstwie. Jest to sprzeczne z duchem politeizmu i w razie rozpowszechnienia się takich praktyk zamieniłoby to rodzimowierczy politeizm w luźny zbiór monoteizmów. Nie oznacza to, że poszczególne rodzimowiercze grupy lub pojedynczy rodzimowierczy nie mogą odczuwać bliższej więzi z jednym konkretnym bóstwem, taka sytuacja
jest naturalna. Natomiast nie powinno się to odbywać poprzez całkowite zignorowanie kultywowania innych Bogów słowiańskiego panteonu.

4. Kosmocentryzm
Punktem centralnym rodzimowierczej ontologii jest kosmos – całość istnienia, pojęcie obejmujące
w sobie zarówno to co materialne, jak i to co duchowe. Bogowie wyłonili się z Prajedni u zarania dziejów i od chwili swojego zaistnienia wpływają na losy świata i ludzi.

5. Trójdzielność świata
Zgodnie z kosmologią właściwą ludom indoeuropejskim rodzimowierstwo słowiańskie uznaje podział świata na trzy sfery. Sferę niebiańską – Wyraj, nazywany także Prawią, sferę ziemską, przyrodzoną, materialną – Jawię oraz zaświaty, w których przebywają duszę zmarłych – Nawię.

6. Wędrówka Dusz
Każdy człowiek posiada duszę, która istnieje także po śmierci człowieka. Nawia jest miejscem, gdzie przebywają dusze zmarłych przodków. Wyraj jest miejscem, skąd dusze mogą się reinkarnować
z powrotem na ziemi w obrębie rodu. Pamięć naszych przodków w zaświatach, winna
być kultywowana.

7. Rodzimowierstwo nie jest dualistyczne
W rodzimowierstwie nie istnieją pojęcia absolutnego dobra oraz absolutnego zła. Rzeczywistość
jest bardziej skomplikowana i nie daje się zamknąć w dwubiegunowym schemacie. Wśród Bogów pojawiają się różne rywalizacje, jednak żaden konflikt nie ma charakteru ontologicznego, nie jest wpisany w podstawy świata. Kosmos jest miejscem ścierania się różnego rodzaju sił w odwiecznym tańcu natury, a nie miejscem walki dobra ze złem. Rozumiemy, że człowiek jest pewną unią przeciwieństw, miłości oraz nienawiści, światła oraz mroku, naturalnych popędów oraz uduchowionej jaźni… akceptujemy ten fakt jako naturalny.

8. Religia Naturalna
Rodzimowierstwo jest religią naturalną, co oznacza, że uznaje obserwację świata i wyciąganie wniosków z tej obserwacji za źródło wiedzy duchowej. Religia taka wzrasta wraz z ludem, który ją wyznaje, stanowi odzwierciedlenie jego ducha. W przeciwieństwie do religii objawionych rodzimowierstwo nie uznaje, iż Bogowie ukazali się ludziom przekazując bezpośrednio słowa swojego objawienia. Sam świat jest świętą księgą rodzimowierstwa, zawierający w swojej strukturze odpowiedzi na większość pytań trapiących ludzkość. Odpowiedzi te można wydobyć poprzez obserwację, kontemplację rzeczywistości czy boską inspirację. Ta cecha wyraża się w uznaniu
przez rodzimowierstwo odwiecznych praw natury.

9. Niesprzeczność z nauką
Rodzimowiercza duchowość nie stoi w sprzeczności z poznaniem naukowym. Nauka i religia powinny się wzajemnie dopełniać, zamiast wchodzić nawzajem w swoje kompetencje. Nauka nie jest zdolna do zweryfikowania istoty rodzimowierczej duchowości, religia natomiast nie może zaprzeczać wiedzy naukowej. Rodzimowierstwo jako religia naturalna respektuje naukę, stanowiącą wiedzę otrzymaną poprzez rozumowe i empiryczne poznanie świata.

10. Religia Etniczna
Rodzimowierstwo słowiańskie jest religią nierozerwalnie powiązaną ze słowiańskim etnosem. Rodzimowiercze przesłanie skierowane jest wyłącznie do Słowian, a duchowość ludzi innego pochodzenia nie leży w kręgu zainteresowania rodzimowierstwa. Słowiańska tożsamość ma podłoże zarówno kulturowe jak i wynika z tego, że jesteśmy powiązani więzami krwi z ludźmi, którzy wyznawali rodzimą wiarę w czasach przedchrześcijańskich. My jesteśmy ich potomkami
i kontynuujemy ich dziedzictwo. Etniczność rodzimowierstwa wyraża się także w przywiązaniu
do uświęconej słowiańskiej ziemi, która nosiła i ukształtowała naszych przodków.

11. Indoeuropejskie pokrewieństwo
Rodzimowierstwo dostrzega głębsze pokrewieństwo duchowe z religiami etnicznymi innych ludów indoeuropejskich. Duchowości indoeuropejskie przenikają się wzajemnie i wyrastają ze wspólnego korzenia, jednak ich odmienność jest warta kultywowania i mimo wzajemnego pokrewieństwa poszczególne religie indoeuropejskie są wyrazem duchowości właściwej tylko danemu etnosowi.

12. Pochodzenie
Pochodzenie etniczne ma znaczenie. Jest jednym z czynników kształtujących ludzkie poczucie przynależności i tożsamości. Słowianie są ludem pochodzenia wyłącznie europejskiego, który choć został ukształtowany pod wpływem kontaktów z innymi ludami europejskimi, posiada swoje własne dziedzictwo i unikatowość. Rodzimowierstwo powinno uwzględniać te fakty w rozumieniu istoty słowiańskości. Zignorowanie roli pochodzenia etnicznego niesie ze sobą ryzyko rozmycia słowiańskiej tożsamości i w efekcie stanowi zagrożenie dla trwania samego rodzimowierstwa.

13. Społeczna rola rodzimowierstwa
Religia jest jednym z elementów organizacji życia społecznego i jako taka posiada pewną odpowiedzialność społeczną, której powinna wyjść naprzeciw. Obowiązkiem religii jest posiadanie zdania w kwestiach społecznych. Założenia leżące u podstaw rodzimowierstwa w naturalny sposób zadają pewien światopogląd, który powinien być respektowany.
Kulturotwórcza rola rodzimowierstwa
Promowanie słowiańskiej kultury powinno być nierozerwalnie powiązane z pełnieniem funkcji religijnych przez rodzimowiercze organizacje. Ponieważ zachodzi ścisła korelacja pomiędzy słowiańską duchowością, a słowiańską kulturą, ta druga nie powinna być zaniedbywana.

14. Rodzina
Stabilna rodzina jest konieczna dla trwania każdego społeczeństwa. Rodzimowierstwo wspiera instytucję tradycyjnej rodziny i rozumie ją tak, jak rozumieli ją nasi przodkowie.
Swaćba jest ceremonią małżeństwa pomiędzy mężczyzną, a kobietą. Związkiem, którego jednym
z głównych celów jest wychowanie dzieci i przyszłych pokoleń.

15. Etyka
Rodzimowiercza etyka jest oparta na pojęciu honoru. Wyznaczając postawy warte kultywowania
i wartości warte ich wyznawania, odnosimy się do naszych przodków jako drogowskazu. Rodzimowierstwo uznaje za cnoty: honor, odwagę, siłę i moc ducha, mądrość, poszanowanie pokrewieństwa, gościnność, wytrwałość, pracowitość, działanie dla dobra wspólnoty.”

Podpisano:

Gromada Białożar
Gromada Kolovrat
RW Kołomir
RW Gniazdo Koszalin
Nadwarciański Krąg Rodzimowierczy
Gromada Swarga

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*