Buddyzm

Jako buddyzm rozumie się Buddha Dharma, czyli Buddha Sasana, a więc Naukę Przebudzonego. Opiera się ona na systemie religijnych wierzeń, ale także filozofii. Ma charakter nonteistyczny. Jako twórcę uznaje się tu natomiast Siddhartha Guatama, który był księciem wywodzącym się z rodu Sakyów. Żył on między 560 a 480 rokiem przed naszą erą. Jeżeli chodzi o buddyzm, to wchodzi on w skład religii dharmicznych, w tym religii nieteistycznych.

Buddyzm to natomiast określenie jakie wcale nie funkcjonuje w języku zbyt długo. Wprowadzone zostało przez badaczy stosunkowo niedawno temu, a w dawnych czasach wschodnie obszary stosowały nazewnictwo oryginalne, czyli wyżej już wspomniane buddhasasana oraz dharma sasana. Najważniejszą kwestią jaka wiąże się z buddyzmem jest założenie związane z Czterema Szlachetnymi Prawdami jakie jest postulowane przez Siddharthe Gautame. Dodatkowo, kluczem do zrozumienia i wyznawania tego systemu wierzeń okazuje się Ośmioraka Ścieżka, jaka jest drogą do cierpienia. Warto wspomnieć również o samym odniesieniu słowa powszechnie znanego buddha, do Siddharthy Gautamy. Jest to w dosłownej interpretacji „przebudzony”. Przypisano mu owe nazewnictwo wtedy, kiedy zaczął prowadzić wykłady i głosić nauki.

Wraz ze śmiercią buddy, rozpoczęto silne rozpowszechnianie jego prawd. Do rozpropagowania buddyzmu wystarczyło zaledwie pięć wieków. Udało się dotrzeć z buddyzmem od subkontynentu indyjskiego aż do części centralnej Azji. Obecnie wyróżnia się bardzo rozległy wachlarz szkół buddyzmu oraz jego odmian.